Etiske retningslinjer

1. Fundament

1.1. De etiske retningslinjer skal kvalitetssikre forholdet mellom terapeut og klient.

1. 2. De etiske regler er ment for å kvalitetssikre de helsetilbud som går under merkenavnet InnerLifeExperience:

  • InnerLifeTerapi
  • Livsveiledning – InnerLifeExperience
  • Terapeutisk Massasje – InnerLifeExperience

1.3. Alle tre helsetilbud tilsikter en helhetlig orientering rundt klientens problematikk, dvs. at klienten orienteres om sammenhengen mellom vår kropp, sjel og indre åndskraft.

1.4. I ethvert klientmøte har terapeuten som intensjon å praktisere de syv spirituelle verdier som ligger til grunn for fagforbundets arbeid:

 Aksept, Likeverd, Ærlighet, Omsorg, Empati, Solidaritet og Tilgivelse.

1.5. Som medlem av InnerLife Faglige Forbund vil terapeuten holde seg oppdatert innen faget ved å delta på de til enhver tid gjeldende oppdateringskurs fastlagt av årsmøtet.  Terapeuten skal være aktiv i egen selvutviklingsprosess og gjennomgår et visst antall egenterapitimer pr. år fastlagt av årsmøtet.

2. Tilrettelegging av tjenester

2.1.  En terapeut skal benytte behandlingsrom som er innredet for terapi.

 • Rommet skal være ryddet og estetisk utformet.
 • Terapeuten skal være estetisk antrukket.
 • Terapeuten bør ikke leie lokaler på steder hvor verdigrunnlaget kommer i konflikt med den etikk og estetikk som ligger til grunn for InnerLifeExperience.

2.2.  Et medlem anbefales å tegne klientansvarsforsikring.

Forsikring kan tegnes gjennom fagforbundets avtale med IF, og betales samtidig med medlemskontingent.

Registreringsskjema og egenerklæring: I henhold til avtale med IF, skal et bestemt registreringsskjema og egenerklæring være utfylt av klienten for at forsikringen gjelder. På registreringsskjemaet skal klienten blant annet opplyse om han / hun lider av en alvorlig sykdom eller psykisk lidelse.

Før behandlingen starter, skal klienten få utlevert skriftlig informasjon om behandlingen, og om mulig klageadgang til Etisk råd.

2.3.  Et medlem oppfordres til til å registrere seg i den offentlige registerordning for alternative behandlere i Brønnøysund.

3. Oppbevaring av sensitive opplysninger

Terapeuten må oppbevare sensitive opplysninger på en forsvarlig måte.

Terapeuten har livsvarig taushetsplikt om alle opplysninger vedrørende sin klient. Det samme gjelder om at klientforholdet har eksistert.

Opplysninger om en klient skal i følge Norges Lover ikke lagres på EDB på en slik måte at navn og personnummer kan kobles til andre sensitive opplysninger om vedkommende. I slike tilfeller må det innhentes samtykke fra datatilsynet, som fremsetter bestemte regler for lagring.

Terapeuten bør føre kontinuerlige arbeidsnotater for å dokumentere behandlingen. Disse notater skal kunne gjøres tilgjengelige for klienten ved forespørsel. Opplysninger om klienten og notater om klientforløpet må oppbevares utilgjengelig for uvedkommende, – dvs. i låsbart skap eller skuff som ikke kan brytes opp.

Skriftlige personopplysninger skal gis tilbake til klienten eller makuleres senest 3 måneder etter at terapien opphører. Dersom egen praksis avsluttes, skal straks papirene makuleres. Makulering må skje i form av makuleringsmaskin eller brenning.

NB! Klientens egenerklæring skal beholdes i 5 år, selv etter at praksis er avsluttet. Dette i henhold til Strafferettsloven § 67 og Foreldelsesloven av 18. mai 1979.

Når to eller flere terapeuter utveksler klientcases, må dette skje på en måte som gjør at klientens identitet ikke gjenkjennes.

4. Klientforhold

4.1. Terapeuten skal være bevisst egen begrensning.

Terapeuten skal henvise til en annen behandler, hvis man tror at det kan gi klienten et bedre resultat. Terapeuten bør derfor ha kjennskap til andre terapeuter og behandlingsformer.

Dersom klienten går til annen medisinsk eller terapeutisk behandling, skal det avklares med den andre behandleren om InnerLifeTerapi er forenlig med behandlingens intensjoner. Terapeuten skal i slike situasjoner be om en oversikt over diagnose og behandlingsopplegg, samt navn og telefonnummer til behandleren.

Dersom klienten opplyser at vedkommende går til behandling hos annen kollega innenfor fagforbundet IL, skal behandlingsopplegg ikke påbegynnes før alle 3 parter er enige om at det er formålstjenlig med et slikt opplegg. I slike tilfeller kan det, etter avtale med klienten, foreligge en dialog om klientens forløp mellom de to som behandler.

Dersom en klient lider av en sykdom eller psykisk lidelse og ikke går til offentlig godkjent behandling, skal klienten først henvises til offentlig godkjent helsepersonell for diagnose, før InnerLifeTerapien kan påbegynnes. I slike tilfeller skal klienten underskrive på at valget om å ikke benytte offentlig helsetjeneste ensidig kommer fra klienten selv. Hvis terapeuten oppfatter dette valget som uansvarlig, skal man ettertrykkelig gjøre klienten oppmerksom på dette.

Ved ulykke: Dersom det under en behandlingssesjon skjer en ulykke eller klienten får et alvorlig sykdomsutbrudd eller illebefinnende, skal offentlig helsepersonell øyeblikkelig tilkalles. Slike situasjoner skal rapporteres til Etisk Råd innen 24 timer, dersom terapeuten ønsker faglig, moralsk eller praktisk støtte til håndtering av situasjonen.

4.2. Terapeuten skal utvise respekt for klientens integritet og grenser.

  • Klienten skal i store trekk settes inn i hva som vil foregå i en terapitime.
  • Hvis noe uforutsett skjer underveis, skal det avklares etterskuddsvis.
  • En klient må aldri utsettes for press, tvang eller makt.

Klienten skal fullt ut respekteres for sine grenser, også når terapeuten anser denne grense for å være en hindring for videre utviklingsprosess. Dog skal terapeuten opplyse om denne hindring, og diskutere muligheten for videre forløp.

4.3. Terapeuten skal utvise respekt for klientens tro, verdier og livssyn.

Når en klient kommer til InnerLifeTerapi, vil det ofte være fordi man ønsker å forandre på ytre verdier og et livssyn som ikke lenger gagner ens liv.

Terapeuten må i slike situasjoner være ytterst varsom, slik at man ikke påvirker klienten med egen tro, verdier og livssyn. Det som endrer seg for klienten, skal helt og holdent komme fra klientens egne, indre erfaringer under terapien.

5. Projeksjoner

Terapeuten skal merke seg de projeksjoner som oppstår mellom en selv og klienten.

Hvis terapeuten får en projeksjon på klienten av positiv eller negativ art, vil det redusere muligheten for empati. Slike situasjoner skal terapeuten avklare med seg selv, evt. få hjelp av en kollega, før man går videre med behandlingsforløpet.

Klienten skal gjøres oppmerksom på de projeksjoner som han / hun legger ut på terapeuten. Klienten skal oppfordres til å se projeksjonen som et speilbilde av egne, ubevisste livskrefter.

Terapeuten skal ta i mot den takknemlighet klienten gir uttrykk for på en likeverdig måte. Terapeuten skal ta kritikk og respons til ettertanke, uten å forsvare seg.

Terapeuten kan på ingen måte ha seksuell omgang med sin klient. Hvis seksuelle følelser oppstår hos terapeut eller klient, bør behandlingsopplegget avsluttes omgående.

6. Forhold til media

Når terapeuten blir bedt om å uttale seg offentlig om egen praksis og man i den forbindelse vil komme til å uttale seg om de tilbud som hører inn under merkevarenavnet InnerLife®, skal man på forhånd ta kontakt med ArunA-Akademiet eller styreleder i ILF for oppdatering.

Terapeuten skal alltid be om å få lese manus før det går til desken og forsikre seg om at journalisten er villig til å rette opp eventuelle faktafeil.

Terapeuten har ansvar for at de helsetilbud som omtales for media og som hører inn under InnerLife®, blir skrevet på riktig måte.

7. Kollegiale forhold

Tvister i faglige eller kollegiale spørsmål skal rettes til Etisk Råd for avklaring.

Dersom medlemmer i fagforbundet er vitne til at andre medlemmer arbeider på en uansvarlig måte og det klart strider med ILF´s etiske regler, skal det først tas direkte opp med den det gjelder. Hvis det oppstår uenighet om saken, kan partene ta kontakt med Etisk Råd for nærmere avklaring.

Denne regel gjelder for eksempel:

  • Hvis ILF´s etiske regler eller vedtekter omgås i møtet med en klient.
  • Hvis Norsk Lov eller offentlige forskrifter for helserelaterte behandlingstilbud omgås i møtet med klient.
  • Hvis andre alternative behandlingsformer legges inn under merkevarenavnet InnerLife® eller et medlems markedsføring strider med ILF´s forskrifter.

Det anbefales at kollegaer innen fagforbundet støtter hverandres arbeid gjennom faglig utveksling.

Et medlem må ikke uttale seg om sine kollegaer, i eller utenfor fagforbundet, dersom det kan sverte kollegaens omdømme og virksomhet.

8. Markedsføring og salg

8.1. Fagforbundets terapeuter skal følge Norsk Lov nr. 27 – 2003 om markedsføring av alternative helsetjenester. Her pålegges terapeuten blant annet:

 • Å opplyse i sitt reklamemateriell om hva helsetilbudet går ut på, og hva det kan innebære av risiko for klienten.
 • Å ikke love spesifikke resultater i sitt reklamemateriell.
 • Å oppgi veiledende pris i sine reklameskriv.
 • Å ha en detaljert prisliste godt synlig på venteværelse eller behandlingsrom.
 • Å gjøre klienten oppmerksom på klageretten:
  • Fagforbundet anbefaler sine medlemmer å sende hver nye klient en skriftlig informasjon om priser, avbestillingsregler og klientens klagerett. Dette kan sendes sammen med registreringsskjemaet, slik at klienten ikke trenger å benytte timen til å gi slike opplysninger.

8.2. Terapeuten må ikke selge varer til klienten så lenge IL–terapien varer.

Det gjelder alle former for nettverksprodukter, helsekost, urteteer, kunst, bøker, klær, m.m. Årsaken er den sårbare situasjonen klienten befinner seg i, med tanke på den påvirkning terapeuten har på klientens sinn.

Terapeuten har ikke adgang til å legge ut salgsbrosjyrer i sitt lokale, for å vekke klientens oppmerksomhet mot bestemte varer.

Et unntak gjelder for kurs og undervisningsmateriale som har tilknytning til fagforbundets virksomhet, og som terapeuten anser som en støtte til terapien.

9. Personlige forhold.
 • En utøvende InnerLifeTerapeut kan ikke benytte psykofarmaka.
 • En utøvende InnerLifeTerapeut kan ikke være fast røyker.